logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Головна сторінка

адміністративного, фінансового та інформаційного права

                                                         ДЕВІЗ КАФЕДРИ       

Arte et humanitate, labore et sciential
МИСТЕЦТВОМ І ЛЮДЯНІСТЮ, ПРАЦЕЮ І ЗНАННЯМ

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права є випусковою з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією "Фінансове право". До  2016 р.- кафедра комерційного права. Завідувачем кафедри є професор Гуржій Т.О.

 Вперше в Україні в 1993 році КНТЕУ виступив ініціатором створення нової спеціалізації з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією “Комерційне право”.

Створена на кафедрі модель навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Поліваріантний економіко-правовий характер нормативної та спеціальної частини змісту освіти спеціалізації “Комерційне право” дозволяє створити таку модель навчання, яка максимально наближена до економіко-правової практики України та адаптована до міжнародних освітніх та юридичних стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів з комерційного та фінансового права.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права постійно отримує схвальні відгуки про рівень підготовки своїх випускників, які працюють начальниками управлінь міністерств, керівниками юридичних підрозділів підприємств, банків, страхових компаній, обіймають провідні посади в юрисдикційних органах, юридичних компаніях, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних органах тощо. Усвідомлюючи потребу у професіоналах нової формації, що повинні відповідати вимогам сьогодення і мати необхідні знання як у галузі права, так і фінансів, КНТЕУ відкрив також спеціалізацію  “Фінансове право”,  що дає змогу готувати спеціалістів, які поєднують знання та вміння з економіки, фінансового та господарського законодавства.

Фахівці зазначеної спеціалізації можуть обіймати посади фінансових та податкових інспекторів, юрисконсультів та інших фахівців в органах Рахункової палати, Державного казначейства, банківських та інших фінансово-кредитних установ, управлінців у сфері митного, валютного та фінансового контролю, судових органів, а також в інших державних і недержавних організаціях.

Правильність обраного шляху щодо вдосконалення підготовки юридичних кадрів для сучасної економіки, організації та змісту їх освіти підтверджено високим попитом державних установ та підприємницьких структур на випускників такої спеціалізації.

Наукова школа В.М. Марчука забезпечує можливість наукового вдосконалення в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Високий рівень наукового керівництва в аспірантурі забезпечує розвиток кадрового складу кафедри, інших освітніх та наукових установ.

Науково-виховний процес забезпечують провідні фахівці-правознавці, серед яких 6 професорів (з них 4 доктора юридичних наук) та 18 кандидатів юридичних наук, в т.ч. 17 доцентів.

Усі викладачі професорсько-викладацького складу постійно проходять стажування в банках, судах, страхових компаніях та інших державних установах України.

    Викладачі кафедри забезпечують вивчення студентами фундаментальних та професійно-орієнтованих і спеціальних юридичних дисциплін.  У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад сорок позицій, що крім нормативних включають авторські навчальні курси, зокрема, такі:

"Адміністративне право"                                                                                                                                                           "Страхове право"                                                                                                                                                                       “Інтелектуальна власність”    

“Трудове право”
“Податкове право”
“Фінансове право”
“Бюджетне право”
“Адміністративні послуги і договори" 

 Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси та інше.

Починаючи з 2012/2013 р. до навчального процесу кафедрою впроваджені дисципліни, що викладаються англійською мовою:

  • “Інтелектуальне право” – “Intellectual property law”

Кафедра має належну матеріально–технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково – дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.

         На базі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права створено правничий клуб, працює юридична клініка.

04.09.2013
JuliaGajdaj
5673
остання редакція 08.09.2016
41664