logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Система управління якістю

Загальна інформація

С И С Т Е М А   У П Р А В Л І Н Н Я   Я К І С Т Ю   К Н Т Е У

В університеті з 2009 р. ефективно функціонує система управляння якістю, яка сертифікована на національному рівні і відповідає міжнародному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Сертифікат ISO 9001:2015

     Система управління якістю (СУЯ) – це сукупність систематично здійснюваних видів діяльності організації, спрямованих на створення організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що гарантують належний рівень і стабільність якості продукції або послуг.

     Основою запровадження та функціонування СУЯ є стандарт ISO 9001:2015 "Система управління якістю. Вимоги". Ним визначені вимоги, яким повинна відповідати система якості, щоб гарантувати постійну відповідність продукції і послуг вимогам замовника. Цей стандарт розроблений Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) для того, щоб підприємства та організації могли використовувати його як основу при розробці власних систем якості.

     Система управління якістю регламентує діяльність всіх співробітників університету, які впливають на якість кінцевого результату і на задоволеність споживачів (замовників). Вимоги до системи якості висуваються для того, щоб споживачі (замовники) і керівництво були впевнені в спроможності університету ефективно функціонувати (надавати послуги високої якості) протягом тривалого часу.

      Місія КНТЕУ: елітна освіта нинішнього та прийдешніх поколінь на засадах спадкоємності традицій та інновацій для забезпечення поступального розвитку України.

    Стратегічною метою КНТЕУ є забезпечення висхідного розвитку освітньої, наукової діяльності для формування гармонійної особистості, підвищення конкурентоспроможності в Україні та світі.

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1. Орієнтація на споживача (замовника):

університет зацікавлений в тому, щоб рівень фахової підготовки випускників приносив замовникам максимальний результат;
колектив розуміє існуючі та перспективні потреби споживачів (замовників), виконує їх вимоги і намагається перевищити їх очікування.

2. Мета вищого керівництва та КНТЕУ:

вживання заходів, щоб система управління якістю університету була результативною та ефективною;
утримання лідерських позицій на ринку послуг вищої освіти завдяки високій якості освіти.

3. Участь та зацікавленість персоналу КНТЕУ у забезпеченні високої якості освітніх послуг та наукової діяльності:

професорсько-викладацький склад КНТЕУ - це висококваліфіковані фахівці, які мають досвід роботи в галузі освіти і головною метою своєї діяльності вбачають інноваційний підхід до роботи.

4. Процесний підхід:

уся діяльність університету розглядається як ланцюг процесів задля замовника;
якість роботи контролюється на кожному етапі процесу.

5. Системний підхід до управління:

управління діяльністю університету здійснюється через систему взаємодіючих та взаємопов'язаних процесів, де кожна управлінська дія ретельно зважується і перевіряється.

6. Безперервне удосконалення (поліпшення):

  • колектив проводить постійний моніторинг і вивчення світових тенденцій розвитку сфери вищої освіти, впроваджує передовий досвід у навчальні програми;
  • навчальний процес адаптовано до вимог Болонської декларації.

7. Прийняття рішень на основі фактів:

в університеті забезпечується збирання, зберігання та аналізування даних за результатами діяльності з наступним коригуванням дій.

8. Взаємовигідна співпраця із партнерами:

університет встановлює взаємовигідні зв'язки з партнерами на основі довіри, обміну знаннями та співпраці.

Інноваційна модель управління КНТЕУ, що базується на принципах системи управління якістю, забезпечує:

  • розробку і постійне оновлення нормативних та регламентуючих документів, спрямованих на підвищення якості навчального процесу, підготовки наукових кадрів, науково-педагогічної діяльності тощо; 
  • постійне удосконалення процесу внутрішньої комунікації, що дозволяє покращити рівень скоординованості в роботі підрозділів;
  • підвищення авторитету університету як в Україні, так і за її межами, що додає конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, наближає університет до європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти.

20.08.2013
shestack
28122
остання редакція 13.02.2017
adv