logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати захисту та визначення переможців конкурсу випускних кваліфікаційних проектів ФОАІС

Загальна інформація

17-20 січня 2017 року на факультеті обліку, аудиту та інформаційних систем відбулися засідання екзаменаційних комісій щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Економічна кібернетика».

Зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» захист відбувся за спеціалізаціями: «Облік і аудит в підприємництві», «Облік і оцінка в бізнесі», «Управління інформаційними ресурсами в обліку», «Державний фінансовий контроль», «Аудит державних фінансів», «Аудиторська діяльність в приватному секторі» .

Загалом по спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» захистилися:

  • 86 студентів денної форми навчання (28 студентів на відмінно);
  • 96 студентів заочної форми навчання (15 студентів на відмінно).

Голови екзаменаційних:

  • спеціалізація «Облік і аудит в підприємництві»: Товкач Т.І., головний бухгалтер ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»; Муквіч О.В., начальник вiддiлу аудиту ТзОВ «БДО»; Голубчук Н.В., головний бухгалтер ТОВ «ТМ Садовий центр «ДаЛаС»;
  •  спеціалізації «Облік і оцінка в бізнесі», «Управління інформаційними ресурсами в обліку», денна форма навчання): Малащук О.В., начальник вiддiлу аудиту ТзОВ «БДО»;
  •  спеціалізація «Аудит державних фінансів» : Роздобудько В.В., к.е.н., директор аудиторської фірми ПП «Альта»;
  • спеціалізація «Державний фінансовий контроль» : Чайка В. В., начальник відділу забезпечення діяльності керівництва Рахункової Палати України;
  • спеціалізація «Аудиторська діяльність в приватному секторі»: Олендій О. Т., к.е.н., директор ТОВ АФ «Ентузіаст-Аудит».

На захист зі спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» денної форми навчання до захисту були допущені 15 студентів.

Результати роботи екзаменаційної комісії наступні: абсолютна успішність склала 100%, якісна успішність – 80%. В кількісному складі оцінку «відмінно» отримали 6 студентів, оцінку «добре» – 6 студентів, оцінку задовільно – 3 студента.

Голова екзаменаційної комісії зі спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Лапенко Олександр Іванович , д.т.н., проф, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва Київського національного авіаційного університету.

В цілому щодо захисту випускних кваліфікаційних робіт Голови екзаменаційних комісій відмітили, що якість підготовки магістрів у галузі обліку та оподаткування, економічної кібернетики достатньо висока і відповідає сучасним вимогам, що забезпечується взаємозв’язком теорії і практики у навчальному процесі. Випускні кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми, з використанням сучасних інформаційних технологій; розрахунки виконані на реальних матеріалах досліджуваних підприємств, що містять конкретні висновки і пропозиції.

На захисті були розглянуті питання теорії та практики бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, зовнішнього і внутрішнього аудиту, економічних систем.

Серед досліджень мають місце практичні ситуації з обліку, аудиту, аналізу та контролю на підприємствах оптової, роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та виробничих підприємств. На основі запропонованих ситуацій студентами розкрито облікові процедури, здійснено економічний аналіз результатів господарської діяльності, розроблено систему аналізу та аудиту. Крім того, ґрунтуючись на вивченні практичної діяльності розроблено контрольні заходи для встановлення порушень та відхилень. Як позитивний момент можна вважати практичну значимість низки випускних кваліфікаційних робіт в області удосконалення функціонування економічних процесів і систем.

Також голови екзаменаційних комісій відмітили, що студенти вільно володіють основними положеннями нормативно-правових актів щодо обліку та аудиту, враховуючи останні зміни та доповнення. Крім того, проведені дослідження базуються на останніх сучасних концепціях, наведених у фаховій спеціальній літератури з бухгалтерського обліку, аналізу, контролю підприємств усіх видів господарської діяльності.

Узагальнені висновки та пропозиції викладені на високому науково-методичному рівні і носять практичну цінність. Їх використання дозволяє в повній мірі встановити рівень професійної підготовки фахівця і об’єктивно оцінити набуті знання. У підсумку результати захисту випускних кваліфікаційних робіт свідчать про зацікавленість студентів-магістрантів у своїй професійній діяльності та наявності достатньо високого рівня теоретичної підготовки і практичних навичок. 


18 січня 2017 року на ФОАІС відбувся конкурс випускних кваліфікаційних проектів (робіт) студентів за спеціальностями:

На конкурсі були представлені 12 випускних кваліфікаційних робіт, розроблених за актуальними темами, що засвідчили високий рівень підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Економічна кібернетика». Представлені роботи продемонстрували вміння застосовувати одержані теоретичні знання на практиці та аналізувати одержані дані.

За результатами конкурсу випускних кваліфікаційних проектів (робіт) визначено переможців:

Спеціальність «Облік і аудит»

І місце – Проноза Тетяна Олексіївна, тема «Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток» (науковий керівник – к.е.н., доц. Шаповалова Алла Павлівна)

ІІ місце – Баранюк Юрій Романович, тема «Державний аудит фінансових ресурсів підприємства, установ і організацій»  (науковий керівник – к.е.н., доц. Гоцуляк Володимир Дмитрович)

ІІІ місце – Проценко Аліна Олегівна, тема «Облік, контроль і аналіз розрахунків за ПДВ» (науковий керівник – д.е.н., проф. Костюченко Валентина Миколаївна)

Несторук Дарина Сергіївна, тема «Ініціативний аудит господарської діяльності» (науковий керівник – к.е.н., доц. Комірна Ольга Володимирівна)

Спеціальність «Економічна кібернетика»

І місце – Самусь Ольга Олександрівна, тема «Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів на основі факторного аналізу» (науковий керівник – д.ф-м.н., проф. Пурський Олег Іванович)

ІІ місце – Косяк Мирослав Валентинович, тема «Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання сільськогосподарських угідь» (науковий керівник – д.е.н., проф. Роскладка Андрій Анатолійович)

ІІІ місце – Бородавка Олексій Юрійович, тема «Моделі процесу прогнозування цін на товар» (науковий керівник – д.е.н., проф. Роскладка Андрій Анатолійович)

Вітаємо переможців!

Бажаємо натхнення, успіхів і професійного зростання нашим випускникам!

20.01.2017
42265
886
остання редакція 14.04.2017
redactor