logo
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
logo
Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки
img

Нова спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" ОС "магістр"

програмної інженерії та кібербезпеки

В рамках магістерської програми здійснюється підготовка фахівців програмістів професійного рівня, розробників програмних продуктів і технологій, творців сучасних інструментальних засобів проектування та створення  програм (Software Engineering).

Магістранти отримують підготовку, яка відповідає вимогам світових і вітчизняних освітніх стандартів, мають змогу  займатися науково-дослідницькою діяльністю, удосконалювати свої знання, набувати практичного досвіду і підвищувати свій професійний рівень.

В період навчання поєднується підготовка кваліфікованих фахівців в області індустріального програмування з проходженням практики на підприємствах, в організаціях та провідних ІТ-компаніях, що створюють високоякісні програмні продукт відповідно до стандартів CMMI-5 або ISO-900x.

Професійний цикл навчання охоплює такі дисципліни: функціональне та логічне програмування; методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах; технології проектування інформаційних систем; хмарні та GRID-технології; технології аналізу даних; методи обробки відеоінформації; програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства; проектування мультимедійних  систем; біометричні технології аутентифікації в інформаційних системах; розробку мобільних додатків.

Навчальний процес передбачає окрім проведення лекційних, лабораторних та практичних занять в аудиторіях і комп’ютерних класах, обладнаних сучасним технічним і програмним забезпеченням, індивідуальну освітню роботу викладача зі студентом. Це сприяє підвищенню якості навчання, успішному закінченню студентом магістратури з гарантованим отриманням передбаченого кваліфікаційного рівня.

Отриманню та розвитку професійних навичок сприяє залучення до учбового процесу з проведенням лекцій-презентацій, майстер-класів, практичних занять висококваліфікованих фахівців-практиків провідних організацій та ІТ-компаній, які займаються розробкою програмних продуктів, створенням сучасних інформаційних систем і технологій.

Студенти також мають можливість проходити виробничу і переддипломну практику безпосередньо у профільних організаціях та фірмах, діяльність яких вимагає підготовки фахівців освітнього  ступеня  (ОС) «магістр»,  що дозволяє виробляти програмний продукт вищої якості (вищий рівень за класифікацією CMMI та ISO).

Об'єктами професійної діяльності випускників, що опанували програму ОС «магістратур» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», є:

     • методи і алгоритми обробки даних в інформаційно-обчислювальних системах;

     • паралельні, високопродуктивні і розподілені інформаційно-обчислювальні системи;

     • процеси промислового тестування програмного забезпечення;

     • мови програмування і їх транслятори;

     • безпека інформаційних систем та  мереж;

     • мережеві протоколи і мережеві служби;

     • операційні системи.

Види професійної діяльності, до яких готуються випускники, які освоїли програму магістратури за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»,:

     • науково-дослідна;

     • проектна;

     • виробничо-технологічна.

Випускник, що оволодів програмою ОС «магістр» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», відповідно до видів професійної діяльності, на які орієнтована програма, готовий вирішувати такі професійні завдання:

• науково-дослідницька діяльність:

  • проведення наукових досліджень, пов'язаних з об'єктами професійної діяльності;
  • розробка нових і поліпшення існуючих методів і алгоритмів обробки даних в інформаційно-обчислювальних системах;
  • написання звітів про проведену науково-дослідній роботі і публікація наукових результатів;

• проектна діяльність:

  • проектування розподілених інформаційних систем і протоколів їх взаємодії;
  • проектування систем з паралельною обробкою даних і високопродуктивних систем;

• виробничо-технологічна діяльність:

  • програмна реалізація інформаційно-обчислювальних систем, в тому числі розподілених;
  • програмна реалізація систем з паралельною обробкою даних і високопродуктивних систем;
  • розробка програмного забезпечення для аналізу і розпізнавання інформації, систем цифрової обробки сигналів;
  • організація промислового тестування створюваного програмного забезпечення.

Випускник, що оволодів програмою ОС «магістратур» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», має такі загально-професійні компетенції:

• здатністю сприймати математичні, соціально-економічні та професійні знання;

• уміння самостійно здобувати, розвивати і застосовувати знання для вирішення нестандартних завдань, в тому числі в новому або незнайомому середовищі і в міждисциплінарному контексті;

• здатністю аналізувати і оцінювати рівні своїх компетенцій в поєднанні зі здатністю і готовністю до саморегулювання подальшої освіти та професійної мобільності;

• володінням однієї з іноземних мов на рівні соціального і професійного спілкування, здатністю застосовувати спеціальну лексику та професійну термінологію мови;

• здатністю аналізувати професійну інформацію, виділяти в ній головне, структурувати, оформляти і представляти у вигляді аналітичних оглядів з обґрунтованими висновками і рекомендаціями.

Випускник, що оволодів програмою магістратури, повинен володіти професійними компетенціями, відповідними видами професійної діяльності, на які орієнтована програма магістратури:

• знанням методів наукових досліджень і володінням навичками їх проведення;

• володінням існуючими методами і алгоритмами розв'язання задач розпізнавання і обробки даних;

• розумінням існуючих підходів до верифікації моделей програмного забезпечення;

• проектна діяльність: здатністю проектувати розподілені інформаційні системи, їх компоненти та протоколи їх взаємодії;

• здатністю проектувати системи з паралельною обробкою даних і високопродуктивні системи, і їх компоненти;

• виробничо-технологічна діяльність: володінням навичками програмної реалізації розподілених інформаційних систем;

• володінням навичками програмної реалізації систем з паралельною обробкою даних і високопродуктивних систем;

• володінням навичками створення програмного забезпечення для аналізу, розпізнавання та обробки інформації;

• володінням навичками створення служб мережевих протоколів;

• володінням навичками створення систем обробки текстів;

• володінням навичками організації промислового тестування створюваного програмного забезпечення;

Випускники магістратури, які виявляють схильність до науково-дослідної роботи і подальшого вдосконалення професійного рівня, вступають до аспірантури.

24.04.2018
42265
1365
остання редакція 11.06.2018
42265