logo
Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
logo
Кафедра банківської справи
img

Головна сторінка

банківської справи

Кафедра банківської справи була створена за Наказом КДТЕУ №817 від 30 червня 1997 р., як випускова кафедра з підготовки фахівців для фінансової системи України.

Як самостійний підрозділ кафедра банківської справи розпочала діяльність з 27 серпня 1997 р.

Метою діяльності кафедри банківської справи є надання високоякісних освітніх послуг щодо навчання майбутніх фахівців фінансової системи.

З моменту заснування кафедрою здійснювалось надання освітніх послуг з банківської справи, обліку і аудиту в банках, маркетингу в банках та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в банках. Прогнозуючи розвиток ринку фінансових послуг, а відтак, - потребу у конкурентоспроможних фахівцях, кафедрою започатковано підготовку фахівців з фінансового посередництва.

На сьогодні кафедра банківської справи є випусковою за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»за двома спеціальностями «Банківська справа» та «Фінансове посередництво» освітніх ступенів «бакалавр» (див.табл.1.) та «магістр»(див.табл. 2.).

Таблиця 1

Форми навчання на кафедрі банківської справи за спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр»

Освітній ступінь

Напрям підготовки

Спеціальність

Форма навчання

денна

заочна

«бакалавр»

030508 «Фінанси і кредит»

• 0305080106 «Фінансове посередництво»

так

-

• 03050802 «Банківська справа»

так

так


Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «бакалавр»
напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
спеціальності/спеціалізації 0305080106 «Фінансове посередництво»

Знання і розуміння:

 • сутності та специфіки реалізації фінансових відносин, які виникають у процесі взаємодії учасників ринкового середовища;
 • діяльності фінансових посередників: банків, компаній з управління активами, інвестиційних, страхових, лізингових і факторингових компаній, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, ломбардів, торговців цінними паперами, депозитарних та розрахунково-клірингових установ та інших учасників фінансового ринку.

Застосування знань і розуміння:

 • вміння сформувати клієнтам ефективну пропозицію фінансових послуг: платіжних, депозитних, кредитних, гарантійних, лізингових, факторингових, валютних, ломбардних, недержавного пенсійного забезпечення, фінансування будівництва житла, взаємного кредитування, неприбуткового фінансового посередництва, - на відповідну потребу на фінансовому ринку із дотриманням вимог законодавства та захисту прав (інтересів) споживачів фінансових послуг.

Формування суджень до:

 • сучасних підходів здійснення економічного аналізу у фінансово-кредитних установах, використовуючи широкий спектр його інструментів;
 • професійного навчання впродовж життя.

Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «бакалавр» 
Напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
спеціальності/спеціалізації 03050802 «Банківська справа»

Знання і розуміння:

 • основ фундаментальних наук, що формують цілісну систему розуміння закономірностей функціонування та взаємодії економічних систем загалом та банківських, зокрема, у глобальному фінансовому середовищі.

Застосування знань і розуміння:

Уміння використовувати здобуті знання у професійній діяльності, зокрема:

 • проводити операційну діяльність щодо використання різних форм розрахунків, надання касових, кредитних, депозитних, довірчих послуг та послуг неторгового характеру;
 • здійснювати посередництво на ринку цінних паперів, факторингових, лізингових операцій;
 • проводити підготовку інформаційного та методичного забезпечення для аналізу активних та пасивних операцій банку, грошових потоків, фінансових результатів, ефективності діяльності банку;
 • формувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського рішення;
 • забезпечувати виконання рішень керівництва щодо управління банком.

Формування суджень до:

 • прийняття рішень щодо операційної, аналітичної та управлінської діяльності в межах своєї компетенції;
 • забезпечення взаємозв’язку теоретичного та практичного напрацювань у процесі розроблення банківських продуктів, організації роботи підрозділів банку, формування звітності та здійснення аналізу його діяльності;
 • стійкого саморозвитку і самовдосконалення впродовж життя.

Згідно Розділу Спеціалісти (Фахівці) Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327), випускник за спеціальністю «Фінансове посередництво» та «Банківська справа» освітнього ступеня «Бакалавр» може обіймати наступні посади на ринку фінансових послуг, а також у відповідних освітній та науковій сферах:

- Лаборант (освіта) (код: 3340);

- Брокер, Дилер, Маклер біржовий, Фахівець з біржових операцій, Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, Фахівець з депозитарної діяльності, Фахівець з корпоративного управління, Фахівець з управління активами, Фахівець з фінансово-економічної безпеки, Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів (код: 3411);

- Аукціоніст (ліцитатор), Оцінювач (експертна оцінка майна) (код: 3417);

- Інспектор кредитний, Інспектор обмінного пункту (код: 3419);

- Інспектор з контролю за виконанням доручень, Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, Секретар комітету (організації, підприємства, установи), Секретар правління (код: 3431);

- Касир-експерт (код: 3433);

- Асистент актуарія, Асистент економіста-статистика (код: 3434);

- Організатор діловодства (види економічної діяльності) (код: 3435.2);

- Помічник керівника підприємства (установи, організації), Референт (код: 3436.1);

- Помічник керівника виробничого підрозділу, Помічник керівника іншого основного підрозділу (код: 3436.2);

- Помічник члена комісії (код: 3436.9);

- Інспектор з основної діяльності, Інструктор з основної діяльності, Інспектор-ревізор,  Секретар колегії (комітету), Секретар ради (наукової) (код: 3439);

- Інспектор з ліцензування (код: 3444);

- Лаборант наукового підрозділу (код: 3491).

Таблиця 2

Форми навчання на кафедрі банківської справи за спеціальностями освітнього ступеня «магістр» 

Освітньо-професійна
програма(О.П.П.)

Напрям підготовки

Спеціальність

Форма навчання

денна

заочна

базовий рівень –

О.С. «бакалавр»

030508

«Фінанси і кредит»

8.0305080106«Фінансове посередництво»

так

-

8.03050802 «Банківська справа»

так

так


Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «магістр»

Напряму підготовки 8.030508 «Фінанси і кредит»

Спеціальності/спеціалізації 8.0305080106«Фінансове посередництво»

Знання і розуміння:

 • базових знань про сутність національних, політичних, економічних, соціальних  систем суспільства;
 • еволюції розвитку фінансових ринків;
 • закономірностей сучасного функціонування фінансових-кредитних установ, а саме: банків, недержавних пенсійних фондів, факторингових компаній, ломбардів, ІСІ, кредитних спілок, страхових компаній, лізингових компаній.

Застосування знань і розуміння:

Уміння застосовувати здобуті знання, зокрема:

 • аналізувати, прогнозувати стан ринку фінансових послуг; 
 • організовувати, планувати та координувати діяльність конкретної фінансово-кредитної установи та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності управління нею;
 • управляти активами і пасивами в фінансово-кредитних установах, в тому числі портфелями;
 • управляти ризиками діяльності фінансово-кредитної установи;
 • діагностувати проблеми у фінансово-кредитних установах та розробляти антикризові програми;
 • формувати стратегію розвитку фінансової установи в цілому та на окремих ринках.

Формування суджень до:

 • оригінальних проектів, спрямованих на розв’язання складних економічних завдань;
 • прийняття рішень щодо операційної, аналітичної, маркетингової та управлінської діяльності фінансово-кредитної установи;
 • використання методів проведення наукових досліджень на теоретичному та практичному рівні, реалізуючі виробничі функції фінансово-кредитної установи;
 • забезпечення взаємозв’язку теоретичних положень та практичних напрацювань при розробці продуктів, організації роботи фінансово-кредитної установи, формуванні звітності та здійсненні аналізу її діяльності.

Опис компетентностей, якими оволодіває випускник ОС «магістр»
Напряму підготовки 8.030508 «Фінанси і кредит»
Спеціальності/спеціалізації 8.03050802 «Банківська справа»

Знання і розуміння:

- сутності національних, політичних, економічних, соціальних та духовно-культурних систем суспільства;

- закономірностей управління діяльністюбанку з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Застосування знань і розуміння:

Уміння використовувати здобуті знання у професійній діяльності, зокрема:

 • формувати та реалізовувати стратегію діяльності банку;
 • формувати та реалізовувати маркетингову політику банку, розвивати корпоративну культуру та імідж банку;
 • аналізувати, планувати, прогнозувати стан ринку банківських послуг та діяльності банку;
 • управляти активами та пасивами банку, в тому числі його кредитним та інвестиційним портфелями;
 • оцінювати вартість банку;
 • управляти ризиками банку;
 • здійснювати процедури контролінгу;
 • проводити наукові дослідження у сфері банківського менеджменту.

Формування суджень до:

- ініціювання проектів, спрямованих на розв’язання складних економічних завдань;

- прийняття рішень щодо операційної, аналітичної, маркетингової та управлінської діяльності банку;

- використання методів проведення наукових досліджень на теоретичному та практичному рівні, реалізуючи виробничі функції банку;

- забезпечення взаємозв’язку теорії та практики у процесі розроблення банківських продуктів, організації роботи підрозділів банку, формування фінансової, статистичної і управлінської звітності та проведення аналізу банківської діяльності.

Згідно Розділу Професіонали Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327), випускник за спеціальністю «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Банківська справа» та «Фінансове посередництво») освітньо-професійних програм «Магістр» може обіймати наступні посади на ринку фінансових послуг, а також у відповідній освітньо-науковій сфері:

- Молодший науковий співробітник (біржові операції), Науковий співробітник (біржові операції), Науковий співробітник-консультант (біржові операції) (код: 2413.1);

- Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, Професіонал з депозитарної діяльності, Професіонал з корпоративного управління, Професіонал з торгівлі цінними паперами, Професіонал з управління активами, Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів (код: 2413.2);

- Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи) (код: 2419.2);

- Молодший науковий співробітник (економіка), Науковий співробітник (економіка), Науковий співробітник-консультант (економіка) (код: 2441.1);

- Аналітик з інвестицій, Аналітик з кредитування, Економетрист, Економіст, Економіст з фінансової роботи, Економіст із ціноутворення, Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, Економічний радник, Консультант з економічних питань, Оглядач з економічних питань, Член виконавчого органу акціонерного товариства, Член правління акціонерного товариства, Член спостережної (наглядової) ради (код: 2441.2);

- Фахівець (з грошової допомоги дітям і т. ін.) (код: 2446.2);

- Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) (код: 2447.1);

- Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (код: 2447.2).

15.10.2013
Vladimir
4825
остання редакція 24.01.2017
adv