logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Кафедральний день – середа.

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Державне регулювання економіки" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.

Згідно наказу № 423 від 15.02.2016 р. кафедра економічної теорії та конкурентної політики призначена випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Програма «Публічне управління та адміністрування» розроблена з урахуванням положень національних нормативно-правових документів. Програма націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі публічного управління і адміністрування у рамках сприяння реалізації державних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників сталого розвитку держави; визначає основні засади і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями КНТЕУ, політики підготовки фахівців факультетом економіки, менеджменту і психології, заснованої на засадах формування національної самосвідомості, патріотичної і всебічно обізнаної особистості.

Програма «Публічне управління та адміністрування», що розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку світового та українського суспільства, готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. 

Освітній ступінь «бакалавр»

Освітній ступінь «магістр»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Основні дисципліни: теорія галузевих ринків, місцеві фінанси, державні фінанси, аудит державних фінансів, державна цінова політика, антимонопольне регулювання галузевих ринків, основи публічного адміністрування, публічне управління, стратегічне управління, адміністративне право

Основні дисципліни: проектне фінансування, міжнародне публічне право, інтелектуальна власність, консюмерське право, міжнародна конкуренція, економічна безпека держави, макроекономічний аналіз, правове міжнародне фінансове право. управління інноваціями, стратегічне планування, правові основи діяльності світової організації торгівлі

Ключовими напрямами майбутньої діяльності є:

 • управління національною економікою на макро- та мікрорівнях;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та аналіз стану конкурентного середовища на товарних ринках;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Вибір програми "Публічне управління та адміністрування" відкриває перед Тобою можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальних сферах).

Кафедра готує фахівців в сфері захисту економічної конкуренції. З кафедрою щодо підготовки фахівців зі спеціалізації "Управління у сфері економічної конкуренції" плідно співпрацюють керівники та провідні спеціалісти Антимонопольного комітету України та його підрозділів. Управління у сфері економічної конкуренції – це самостійне, деталізоване коло професійних завдань та обов’язків, спрямованих на досягнення визначених цілей державної політики щодо забезпечення дотримання антимонопольного законодавства суб’єктами економічної діяльності, захисту інтересів підприємців та споживачів від його порушень, сприяння процесу створення конкурентного середовища.

Освітні ступеня «бакалавр» та «магістр»

Спеціальність «Менеджмент», Спеціалізація «Управління в сфері економічної конкуренції»

Основні дисципліни: конкурентоспроможність національної економіки, юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності, конкурентна політика, державний контроль у сфері економічної конкуренції, захист від недобросовісної конкуренції, міжнародна конкуренція, контроль за монопольним ціноутворенням та ін.

Ключовими напрямами майбутньої діяльності випускника є:

 • обробка статистичних даних; робота з сервісними програмами;
 • обробка та аналіз планово-економічних показників діяльності  підприємства, установи, організації;
 • розробка тактичних та стратегічних планів діяльності підприємства, установи, організації;
 • здійснення управлінської діяльності; організація бізнес-процесів;
 • здійснення антикризового управління на мікро- та макрорівнях;
 • дослідження конкретних товарних ринків;
 • проведення системного аналізу конкурентного середовища;
 • проведення експертиз з метою виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 • захист прав споживачів;
 • пошук оптимальних управлінських рішень у сфері економічної конкуренції.

Сферою професійної діяльності випускника магістра є планувально-аналітична, організаційна, дослідницька та освітня діяльність на середньому та вищому рівнях управління в органах державної влади (Антимонопольного комітету України) та місцевого самоврядування; середньому та вищому рівнях управління на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм. Випускними можуть працювати на посадах: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики (зав. кафедри - д-р екон. наук, проф. В.Д. Лагутін) вперше в Україні розпочала підготовку фахівців у сфері конкурентної політики (спеціальність "Управління у сфері економічної конкуренції"). Кафедра здійснює підготовку фахівців за сучасними навчальними планами, де комплекс теоретичних та профілюючих дисциплін містить понад 20 найменувань, у тому числі: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, антимонопольна діяльність, державне регулювання економіки та ін.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 23 викладача, у т.ч.: 7 професорів, 12 доцентів, 3 старші викладачі та 1 асистент. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
8165
остання редакція 21.12.2017
41886