logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Головна сторінка

торговельного підприємництва та логістики

КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКИ


  Кафедра торговельного підприємництва та логістики почала свою діяльність у 2009 році. Вона є випусковою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво", а також освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) за спеціальностями "Товарознавство та комерційна діяльність" та "Організація оптової та роздрібної торгівлі".

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, магістр. Після закінчення бакалаврату студенти продовжують навчання за рівнем магістр. Відбір студентів до магістеріуму здійснюється відповідно до Положення про організацію ступеневої освіти в КНТЕУ, що стимулює студентів до набуття якісних теоретичних знань і практичних умінь.

На кафедрі працює 14 викладачів: з них 1 – доктор економічних наук, професор; 1 - доктор економічних наук, доцент; 9 – кандидати економічних наук, доценти; 1 - кандидат технічних наук, доцент; 2 – ст. викладачі, кандидати економічних наук.

Викладачі кафедри торговельного підприємництва та логістики мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 21 навчальних дисциплін, серед яких провідне місце займають: торговельне підприємництво, організація торгівлі, логістика, логістичний менеджмент, комерційна діяльність, мерчандайзинг, підприємницькі мережі та торговельні системи. Крім того, зважаючи на те, що кафедра є випусковою, провідні викладачі здійснюють керівництво дипломними магістерськими роботами.

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів навчання; створюють умови для комплексної підготовки фахівців, отримання сучасних знань.

Кафедра забезпечує навчальний процес в університеті методичними розробками з курсів, що читаються нею: програмами та робочими програмами, опорними конспектами лекцій, завданнями для розгляду кейсів, ситуаційних задач і проведення інших видів практичних занять тощо. Значна частина дисциплін забезпечена авторськими підручниками та навчальними посібниками (електронними навчальними посібниками).

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування. На кафедрі впроваджені контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Викладачі кафедри здійснюють також наукову діяльність: розробляють НДР, беруть участь у проведенні наукових форумів, конференцій, круглих столів з актуальних проблем розвитку торгівлі та підприємництва в Україні, здійснюють керівництво аспірантами, здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук. Результати наукових досліджень регулярно висвітлюються у монографіях, підручниках, наукових статтях та тезах наукових конференцій. До наукової діяльності кафедри активно залучаються студенти.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент, Ільченко Наталія Борисівна.

23.04.2013
guliya2005
6500
остання редакція 05.03.2018
263422