logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних економічних відносин
logo
Кафедра міжнародних економічних відносин
img

Головна сторінка

міжнародних економічних відносин

 … є тільки один спосіб довести, що ти щось вмієш – зробити це!

  

Кафедра міжнародних економічних відносин (зав. кафедри – д-р.екон.наук, професор Тетяна Миколаївна Мельник) є випусковою для двох галузей знань (за чотирма спеціалізаціями) освітнього ступеня «бакалавр»:

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка

05

Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

05

Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний маркетинг

05

Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна торгівля

07

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

          

   Кафедра забезпечує підготовку магістрів зі спеціалізацій «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний маркетинг». З перших двох спеціалізацій запроваджено англомовні програми.

Міжнародна економіка

            Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців, які добре обізнані про закономірності та тенденції розвитку світового ринкового середовища та готові приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній в умовах жорсткої конкуренції, володіють навичками ведення ділових переговорів, розробки та впровадження стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів та послуг, оцінювати макроекономічні ефекти впливу міжнародних та регіональних інститутів на міжнародну економічну діяльність.

            Після закінчення навчання за спеціальністю випускники можуть працювати: в банках (у відділах міжнародних розрахунків, валютному відділі, відділі розміщення інвестицій, представництвах та філіях банків за кордоном), у спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном, в установах державних органів влади тощо.

Міжнародний бізнес

            Фахівці з міжнародного бізнесу набувають знань з розробки оптимальної стратегії діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, мовної взаємодії та аналізу інформації іноземною мовою в рамках професійно-ділової сфери спілкування, організації підприємницької діяльності, прогнозування сучасних тенденцій та умов міжнародного бізнес-середовища, підготовки та проведення заходів маркетингової, комерційної, інвестиційної політик суб’єктів міжнародного бізнесу.

Фахівці з міжнародного бізнесу можуть реалізувати себе у підрозділах ТНК, спільних підприємствах, зовнішньоекономічних відділах українських компаній, консультаційних центрах, структурах центральних державних і регіональних органів управління, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах.

Міжнародний маркетинг

Маркетолог – одна з найперспективніших і затребуваних професій на ринку праці, а міжнародний маркетинг належить до найбільш високооплачуваних в Україні та світі! Майбутні кваліфіковані спеціалісти даної сфери стануть повністю обізнаними і навченими усім аспектам системи організації та управління підприємством, яка забезпечує успіх діяльності підприємця в умовах ринку.

            Аспекти діяльності: управління операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю транснаціональної компанії; проведення й оцінювання ефективності маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; аналіз стану глобального економічного середовища, організація виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

            Випускники зможуть обіймати посади: консультант з маркетингу, фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків; торговельний представник

Міжнародна торгівля

            «Міжнародна торгівля» — це комерційна діяльність, що перетинає національні кордони.
Дана спеціальність розширює світопогляд знань в галузі міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, міжнародних угод, аналізу міжнародного ринку.
Майбутні фахівці стануть знавцями найпоширенішої сфери міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективи просування різних товарних форм як між національними економіками, так і між транснаціональними корпораціями.

            Аспекти діяльності: організація міжнародних торговельних операцій підприємства; оцінювання ефективності міжнародної торгівлі, розроблення  стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації торговельних міжнародних потоків.

            Випускники зможуть обіймати посади: економіст з міжнародної торгівлі, агент з комерційного обслуговування, торговельний агент, торговельний інспектор, інспектор з експорту, керівник торговельно-економічної місії.

Менеджмент ЗЕД

            Обравши цей напрям підготовки, студенти набувають компетентностей щодо організації зовнішньоторговельних операцій, комплексного аналізу зарубіжних ринків на основі статистичних даних вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів, обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, прийняття раціональних управлінських рішень у сфері менеджменту ЗЕД, оцінювання економічного потенціалу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на внутрішньому та міжнародному ринках.

Фахівці з менеджменту ЗЕД можуть реалізовувати себе  на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Вони можуть бути працевлаштовані в українських підрозділах ТНК, банках, які працюють з іноземними партнерами, торгово-промислових палатах, у науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.

            Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, що забезпечують здійснення навчального процесу на належному професійному рівні КНТЕУ.

У професорсько-викладацькому складі 39 штатних викладач, серед них професори, кандидати економічних наук, доценти, старші викладачі з науковим ступенем.

За сумісництвом на кафедрі працює П'ятницький Валерій Тезійович (канд. екон. наук, проф.) - радник Прем’єр-міністра України.

Кадрова політика кафедри спрямована на постійне підвищення якості професорсько-викладацького складу, підготовку наукових кадрів.

Високий професійний рівень викладачів уможливлює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Під час викладання дисциплін активно застосовуються новітні технології з  використанням найсучаснішого  обладнання.  

Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:
- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;
- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;
- дистанційні форми навчання у вигляді електронних підручників, вебінарів он-лайн лекцій;
інноваційні технології.

Кафедра плідно співпрацює з департаментами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції; Торгово-промисловою палатою України, Київською міжрегіональною митницею, з метою обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Кафедра міжнародних  економічних відносин відстоює позицію підвищення рівня практичної спрямованості освіти. Починаючи з перших тижнів навчання, для студентів проводяться лекції в органах державного управління, координаційних організаціях, провідних підприємствах України. Окрім цього, протягом року для проведення круглих столів та дискусій запрошуються провідні вчені та практики у сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

  

Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних договорах співдружності із навчальними закладами Польщі, Молдови, Білорусії.

  

За 2011-2012 навчальний рік у рамках проведення двосторонньої зустрічі відбувся симпозіум найкращих спеціалістів кафедри та провідних фахівців Молдавської економічної академії. Під час симпозіуму були обговорені як проблеми сучасного економічного розвитку українсько-молдавських відносин, так і питання обміну досвідом, знаннями, а також більш швидкого засвоєння масштабних обсягів інформації студентами вишів.

У 2013 р. на базі кафедри міжнародних економічних відносин в рамках КНТЕУ було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації». Обговорювались проблеми національного економічного розвитку відкритих економік, формування ефективної державної регуляторної політики у контексті забезпечення економічного суверенітету країн, а також питання якості та безпеки товарів в умовах глобалізації.

Кафедра  міжнародних  економічних відносин сприяє залученню молоді в наукову діяльність. З 2014 року проводться другий етап Всеукраїнської олімпіади з Міжнародна економіка. У 2017 році буде проведено другий етап Всеукраїнської олімпіади з Міжнародної економіки та Менеджменту ЗЕД. Здобутком кафедри є також те, що окремі учасники олімпіади з інших навчальних закладів виявили бажання стати студентами магістратури КНТЕУ за спеціалізацією «Міжнародна економіка».   

Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню програм профільних дисциплін та навчальних планів: викладачами відслідковуються останні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектору, нормативно-правова база здійснення міжнародної економічної діяльності, а також проводяться консультації з випускниками щодо напрямів вдосконалення підготовки з тієї чи іншої дисципліни.

22.09.2014
Vega
9650
остання редакція 20.02.2017
redactor