logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Головна сторінка

психології

Картинки по запросу фото з психології

Місія кафедри – підготовка та формування  професійно компетентного фахівця з психології як високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості,для розвитку відкритого і демократичного суспільства       

72

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив, який складається зі спеціалістів-професіоналів, які постійно вдосконалюють форми і методи навчання, застосовують новітні методики та інновації. У професорсько-викладацькому складі кафедри доктори наук (22%) та викладачі з кандидатським науковим ступенем (78%).                                            

    Завідувач кафедри:

Корольчук Микола Степанович, 

доктор психологічних наук, професор, фахівець в галузі медичної психології, психофізіології, психології особистості та психодіагностики.


    Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання, пов’язані з організаційною та економічною психологією, психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, методами соціально-психологічного впливу з питань діяльності в особливих умовах та подолання життєвих криз тощо.

    До сфери індивідуальних наукових інтересів входять питання:
- психології міжособистісного та ділового спілкування, психології розуміння, психології конфлікту, формування міжособистісних відносин; 
- психології праці, профорієнтації та профвідбору;
- психології творчості та психології обдарованості, психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності та тренінгових технологій;
- політичної психології, етнопсихології, психології кризових станів;
- психології управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, психології реклами та PR.

    Наукова діяльність кафедри здійснюється в різноманітних напрямах, серед яких:
- розробка фундаментальних та прикладних досліджень;
- участь у міжнародних на всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах;
- організація та проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та майстер-класів);
- підвищення наукової кваліфікації співробітників;
- організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та пошукувачів;
- публікація результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);
- впровадження наукових досягнень в навчальний процес.
    Навчальна діяльність кафедри:
     Кафедра забезпечує викладання психологічних дисциплін як для майбутніх психологів, так і для студентів інших напрямів підготовки.
    Присвоюється кваліфікація за спеціалізацією "психологія". 
     Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін в межах означеної спеціалізації.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр":
- психологія мотивації
- психологія безпеки 
- психологія педагогічної взаємодії
- психологія праці  
- основи сексології 
- антикризова психологія 
- методологія та організація наукових досліджень
- психологія вищої школи
- методика викладання у вищій школі
- соціокультурний розвиток людства
- організаційна психологія 
- психологія управління 
- психологія бізнесу (торгівлі)
- пренатальна психологія
- психологічні технології інноваційного менеджменту
- психологія адаптації
    Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр":
- загальна психологія
- диференційна психологія
- експериментальна психологія
- анатомія та  фізіологія ЦНС 
-  демографія
- вікова та педагогічна психологія
- порівняльна психологія
- професійний відбір
- практична психологія
- конфліктологія
- соціальна психологія
- психодіагностика
- клінічна психологія
- патопсихологія
- економічна психологія
- політична психологія
- психологічне забезпечення професійної діяльності в торговельно-економічній сфері
    Вибіркові дисципліни: 
- основи менеджменту
- етнопсихологія в підприємницькій діяльності
- основи психіатрії та неврології
- психологічне консультування на підприємстві
- психологічні технології відбору і роботи з персоналом
- психологічна служба
- психологія розвитку лідерського потенціалу 
- психологія особистісного розвитку                        

  - психологія кризових періодів особистості

    Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять навчально-виробничу та науково-дослідну практику на базі Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
    На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія. Науковою роботою аспірантів керують професори. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді, що функціонує в університеті.
    Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами психології в Україні та за її межами: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  а саме з лабараторією когнітивної психології, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом соціології НАН України, Національним університетом цивільного захисту України, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту МНС України, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Миколаївським державним педагогічним університетом, Мукачівським гуманітарним університетом, Європейською спілкою психологів травматичного стресу ( Голландія) та ін.

15.10.2013
Vladimir
8341
остання редакція 16.03.2017
40903