logo
Кафедра товарознавства та митної справи
Кафедра товарознавства та митної справи
logo
Кафедра товарознавства та митної справи
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

товарознавства та митної справи

        Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії Ніна Василівна Мережко

     

     Основна мета роботи кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які володіють знаннями у галузі товарознавства, оцінювання відповідності, експертизи товарів, митної справи, управління якістю та безпечністю товарів.
  

     Колектив кафедри товарознавства та митної справи як підрозділ університету втілює в життя довгострокову стратегію інноваційного розвитку, яка базується на принципах і методах системного управління процесами та спрямована на забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців.

     Кафедра бере активну участь у вдосконаленні підготовки фахівців напряму "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Стратегія кафедри полягає у:

— використанні сучасних методів дослідження якості товарів;

— підготовці висококваліфікованих спеціалістів;

— запровадженні прогресивних науково-методичних розробок  у навчальний процес;

— розширенні та постійному оновленні матеріально-технічної бази кафедри;

     Кафедра має потужний кадровий і науковий потенціал, який дозволяє здійснювати теоретичні та прикладні дослідження у сфері товарознавства. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності та наукового рівня професорсько-викладацького складу; вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією спеціальностей та спеціалізацій відповідно до вимог суспільства.

    Здійснюється наукове та методичне співробітництво з провідними навчальними закладами та організаціями - замовниками спеціалістів; розширюються зв’язки з вітчизняними та міжнародними партнерами, торговельними мережами.

     Засобом, за допомогою якого кафедра спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на якість, є система управління якістю освітньої діяльності КНТЕУ.

     Метою діяльності є задоволення потреб і очікувань споживачів освітніх послуг шляхом забезпечення високої якості підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з товарознавства, експертизи товарів та послуг, митної справи, створення належних умов для самовизначення та самореалізації студентів і викладачів.

     Кафедра товарознавства та митної справи здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Митна справа», «Товарознавство та комерційна логістика», «Експертиза товарів та послуг», «Управління безпечністю та якістю товарів».

     «Митна справа» - це фах, оволодіння яким здійснюється шляхом набуття знань з товарознавства, експертизи товарів, митної справи і забезпечує реалізацію митної політики України, здійснення цілеспрямованої діяльності з товарознавчої та інших експертиз, що мають на меті запобігати порушенню митних правил, контрабанди при оформленні імпорту та експорту продукції різного походження (товарів, сировини, матеріалів); удосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; забезпечення своєчасного внесення в бюджет митних платежів.  

    Випускники працюють інспекторами митних органів, експертами державних та приватних установ, що здійснюють ЗЕД.

     «Товарознавство та комерційна логістика» - спеціальність, випускники якої набувають знань з товарознавства, здійснення імпортно-експортних операцій, питань зовнішньоторговельної діяльності, насамперед, організації зовнішньої торгівлі та міжнародних перевезень, митного регулювання, міжнародного торговельного права, кон’юнктури міжнародних ринків, міжнародної статистики, розробки та впровадження логістичних систем.

     Випускники працюють на керівних посадах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислової палати України, Державної фіскальної служби, керівниками у великих торговельних мережах.

 

     Високий професійний рівень викладачів забезпечує підготовку спеціалістів високої кваліфікації. Підготовка фахівців ведеться за новітніми технологіями із застосуванням комп’ютерної техніки. Працює аспірантура та докторантура за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів».

     На кафедрі створені сучасні кабінети та лабораторії, оснащені зразками товарів, приладами для досліджень. Вперше на кафедрі створено гемологічний кабінет для діагностики та експертизи ювелірних товарів, коштовного каміння, дорогоцінних металів та сплавів.

     Комп’ютерний клас кафедри оснащений сучасними комп’ютерами, має ліцензовані та авторські програми для вивчення різних дисциплін, поточного, підсумкового контролю знань студентів та виконання завдань самостійної роботи. На кафедрі створюється музей товарів.

     Значна увага приділяється організації наукової роботи студентів. Упродовж усіх років навчання студенти під керівництвом професорів, доцентів працюють над обраною науковою темою. Результатом наукової роботи є публікації у збірниках наукових праць, виступи на наукових конференціях, що спрямовує студента в подальшому до навчання в магістратурі та аспірантурі.

     «Експертиза товарів та послуг» – оволодіння цим фахом забезпечить ґрунтовні знання у сфері експертизи товарів та надання послуг, ідентифікації та визначення фальсифікації товарів. Професійна діяльність спеціалістів полягає в дослідженні споживних властивостей товарів та послуг; ідентифікації товарів та послуг; забезпеченні захисту прав споживачів при реалізації товарів та наданні послуг;  інспекційній роботі з виявлення ступеня дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів.

     Випускники працюють консультантами, товарознавцями, провідними експертами, керівниками торговельних організацій, інспекторами з контролю якості продукції в органах державної влади та громадських організаціях із захисту прав споживачів.

     «Управління безпечністю та якістю товарів» – фах, в межах якого майбутні фахівці набувають професійних знань у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній сфері товарного обігу, отримують уміння та навички з контролю якості та безпечності товарів. Професійна діяльність спеціалістів полягає у визначенні відповідності якості товарів і послуг вимогам нормативної документації,  розробці і впровадженні систем управління безпечністю та якістю товарів.

     Випускники працюють товарознавцями, фахівцями з якості та безпечності у державних та приватних лабораторіях, фахівцями із сертифікації та стандартизації; інспекторами з контролю якості продукції.

23.04.2013
guliya2005
10062
остання редакція 04.11.2017
437281