logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Аспірантура

Відділ аспірантури і докторантури


 

СПИСОК зарахованих до аспірантури-2016


 

Програми вступних іспитів за спеціальностями:

Програми вступних іспитів з:

     Загальна інформація

     Аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету відкрита з 1966р. Навчання проходить за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
    Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років. 
    Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.
    Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою факультету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.
    Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених рішенням вченої ради університету, а також публікацію не менше 3-х статей по темі дисертаційного дослідження у фахових виданнях до початку останньої атестації, участь у роботі наукових та науково-практичних конференціях, участь у науково-дослідних роботах з номером державної реєстрації, педагогічна практика.
    Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, два рази на рік (квітень, жовтень) звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно (жовтень) атестується науковим керівником. 
    За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.
    Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Права та обов'язки аспіранта


Аспіранти мають право на:
1) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
3) участь у науковій діяльності кафедри, факультету;
4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. 
6) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
7) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
8) безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
9) забезпечення гуртожитком для несімейних - у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання. 
10) працевлаштування згідно з угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом ( у разі навчання поза державним замовленням).

Аспіранти зобов'язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;
2) глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
3) опанувати методологію проведення наукових досліджень;
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. 
5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради факультету;
6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради;
7) дотримуватися статуту і Правил внутрішнього розпорядку в КНТЕУ.

    Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, яка підписується протягом 10 днів після зарахування до аспірантури. 
    Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

16.06.2013
nastya
26480
остання редакція 06.06.2017
42400