logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
logo
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
img

Головна

міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

 ДЕВІЗ  КАФЕДРИ

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem - Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс.

      Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права створена у 2016 році і є випусковою за спеціалізаціями «Цивільне право і процес» та «Комерційне право». Вона є правонаступником кафедри комерційного права КНТЕУ.

Вперше в Україні в 1993 році КНТЕУ виступив ініціатором створення нової спеціалізації з підготовки юристів економіко-правового профілю за спеціалізацією «Комерційне право», яких готує кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

Створена на кафедрі модель навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентоздатність на ринку праці.

Поліваріантний економіко-правовий характер нормативної та спеціальної частини змісту освіти спеціалізації «Комерційне право» дозволяє створити таку модель навчання, яка максимально наближена до економіко-правової практики України та адаптована до міжнародних освітніх стандартів, а також дає можливість підготовки універсальних спеціалістів з комерційного права.

З 2016 року в університеті започатковується підготовка фахівців за спеціалізацією «Цивільне право і процес». Саме цивільне право є юридичною основою матеріального забезпечення реалізації повсякденних інтересів як фізичних осіб так і організацій. Цією обставиною пояснюється велика увага до цивільного права з найдавніших часів. Протягом останніх років в Україні поглибились основні напрямки цивілістичних досліджень. Сформувалися новітні школи приватного права і процесу. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні, а також перехід до ринкової економіки в обумовив зростання потреби у підготовці фахівців приватноправового напряму (адвокатів, нотаріусів, консультантів). Їх діяльність спрямовується на надання кваліфікованої правової допомоги фізичним особам в реалізації їх прав і законних інтересів у відносинах з суб’єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування, в суді, господарському суді, Європейському суді, інших державних і міжнародних органах та установах.

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права (правонаступник кафедри комерційного права) постійно отримує схвальні відгуки про рівень підготовки своїх випускників, які працюють начальниками управлінь міністерств, керівниками юридичних підрозділів підприємств, банків, страхових компаній, обіймають провідні посади в юрисдикційних органах, юридичних компаніях, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних органах тощо.

Правильність обраного шляху щодо вдосконалення підготовки юридичних кадрів для сучасної економіки, організації та змісту їх освіти підтверджено високим попитом державних установ та підприємницьких структур на випускників такої спеціалізації.

Науково-виховний процес забезпечують провідні фахівці-правознавці.

Члени кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними підготовлена та видана низка монографій, велика кількість наукових статей з проблем цивільного та господарського права і процесу, навчальні посібники та підручники.

Усі викладачі професорсько-викладацького складу постійно проходять підвищення кваліфікації та стажування в банках, судах, страхових компаніях та інших державних установах України.

 Викладачі кафедри забезпечують вивчення студентами фундаментальних та професійно-орієнтованих і спеціальних юридичних дисциплін.  У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад сорок позицій. Кафедра забезпечує викладання низки нормативних дисциплін – «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право» та «Господарське процесуальне право», також авторські навчальні спецкурси, зокрема, такі: порівняльне цивільне право і процес, договірне право, міжнародний комерційний арбітраж, нотаріальний процес, захист прав людини в Європейському суді, інвестиційне право, транснаціональне торгове право, право Європейського Союзу, комерційне право і захист прав споживачів, корпоративне право, конкурентне право, альтернативні способи вирішення спорів, медіація тощо.

Викладачі кафедри постійно впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси та інше.

До навчального процесу кафедрою впроваджені дисципліни, що викладаються англійською мовою:

  • «Право інтелектуальної власності» – “Intellectual property law”
  • «Договірне право» – “Contract law”,
  • «Міжнародне економічне право» – “International private law”,
  • «Підприємницьке право» - «Business law»,
  •  «Конкурентне право» - «Competition law» тощо.

Кафедра має належну матеріально – технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково – дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.

На базі кафедр міжнародного приватного, комерційного та цивільного  права і кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права працює правничий клуб.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

04.02.2016
adv
1372
остання редакція 19.01.2017
adv