logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

Головна

міжнародної торгівлі та права

Т.в.о. декана факультету
ЛАДИЧЕНКО КАТЕРИНА ІЛЛІВНА, 
кандидат економічних наук,

доцент 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

Факультет міжнародної торгівлі та права створений у 2016 році.

До складу факультету увійшло 4 кафедри реорганізованого Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та 4 кафедри Київського національного торговельно-економічного університету:

  • Кафедра міжнародної економіки
  • Кафедра міжнародної торгівлі
  • Кафедра міжнародних фінансів
  • Кафедра інформаційних технологій у міжнародній торгівлі
  • Кафедра міжнародного публічного права
  • Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
  • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
  • Кафедра загальноправових дисциплін

Факультет готує висококваліфікованих спеціалістів з права та міжнародного права, міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі, бізнесу та маркетингу, фахівці комп’ютерної сфери.


Факультет співпрацює з Вищим Господарським Судом України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Союзом промисловців та підприємців України, Українською спілкою підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств, Торгово-промисловою палатою України, Державною фіскальною службою України (Департаментом організації митного контролю) та значною кількістю вітчизняних та транснаціональних підприємств, де студенти проходять практику та виконуютьь випускні кваліфікаційні роботи.


Спеціальності


«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» (ступені бакалавра та магістра)

Дана спеціалізація формує у студентів професійні компетентності щодо розробки  й обґрунтування стратегії міжнародної діяльності підприємства; моделювання і аналізу бізнес-процесів; аналізу міжнародних фінансових, інвестиційних ринків, валютних операцій; складання платіжних і розрахункових балансів; здійснення міжнародних розрахунків; організації зовнішньоторговельних операцій; аналізу економічних явищ і процесів, тенденцій розвитку світового господарства.


«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступені бакалавра та магістра)

Менеджери зовнішньоекономічної діяльності володіють професійними знаннями та навичками із забезпечення процесу ведення та укладання зовнішньоекономічних угод; стратегічного, тактичного та оперативного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства; планування обсягів експорту виробництва; оцінки зовнішніх і внутрішніх ризиків підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; аналізу і розрахунку показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


«МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» (ступені бакалавра та магістра)

Фахівці з міжнародного бізнесу проводять комплексний аналіз міжнародного середовища компаній; моделюють ринкову ситуацію з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів; розвивають комунікації із зарубіжними партнерами; організовують дипломатичну роботу; проводять ділові переговори; здійснюють пошук бізнес-партнерів; формують інформаційні бази про бізнес-середовище компаній. Під час навчання викладачами використовується досвід здійснення міжнародних бізнес-операцій провідних вітчизняних та зарубіжних компаній.


«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» (ступінь «бакалавр»)

Фахівці з міжнародного маркетингу здійснюють управління операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю транснаціональних компаній; формують міжнародний комплекс маркетингу підприємства; проводять та оцінюють ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; аналізують стан глобального економічного середовища, організовують вихід вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.


«МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ» (ступінь «бакалавр»)

Дана спеціалізація формує у студентів професійні компетенції з аналізу та оцінки інструментів тарифного, нетарифного та валютного регулювання міжнародної торгівлі, оцінювання ефективності міжнародної торгівлі,  розроблення  стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації торговельних міжнародних потоків.


«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» (ступені бакалавра та магістра)

Випускники даної спеціалізації вмітимуть проводити експертну оцінку приватноправових юридичних фактів та подій на основі аналізу міжнародного та національного цивільного законодавства, юридичної практики, досягнень правової науки; кваліфікувати правопорушення, визначати обґрунтованість юридичних стягнень; засвідчувати юридичні факти, тлумачити правові акти; формулювати юридичні висновки з приватноправових питань, зокрема щодо захисту прав фізичних та юридичних осіб в суді, нотаріальному та виконавчому процесі.


«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» (ступені бакалавра та магістра)

Після здобуття освіти за спеціалізацією комерційне право випускники вмітимуть аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у сфері комерційної діяльності; формулювати юридичні висновки з питань правового забезпечення господарської, зокрема, комерційної діяльності; складати документи, необхідні для легітимації суб’єктів комерційної діяльності; визначати структуру майна суб’єктів господарської діяльності; укладати комерційні договори; складати претензійну та позовну документацію; обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання комерційних відносин.


«ФІНАНСОВЕ ПРАВО» (ступені бакалавра та магістра)

Дана спеціалізація формує у студентів професійні компетентності щодо розуміння особливостей фінансового контролю, бюджетного устрою і бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення; аналізу характерних рис податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин, а також специфіки бюджетних відносин; вміння орієнтуватися у різних сферах фінансової політики держави; надання комплексних юридичних послуг, представленні інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування; формулювання юридичних висновків з питань фінансової діяльності.


«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» (ступені бакалавра та магістра)

Після здобуття освіти за спеціальністю міжнародне право випускники вмітимуть застосовувати норми міжнародного права, брати участь у дипломатичних переговорах та зустрічах, здійснювати консультативну, експертну діяльність у міністерствах та відомствах, займатися прогностичною, консультативною, аналітичною роботою у сфері міжнародних відносин.


«КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» (ступені бакалавра та магістра)

Фахівці спеціальності «Комп’ютерні науки» володіють професійними знаннями та навичками налагоджування та експлуатації інформаційних систем та програмних засобів, розробки та створення методів і технології зберігання інформації, обробки та використання інформації в різних сферах людської діяльності, прогнозування процесів в економіці та фінансовій сфері, міжнародній торгівлі та бізнесі.


Випускники спеціалізацій «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародний маркетинг»  зможуть обіймати наступні посади: приватна підприємницька діяльність у сфері міжнародної торгівлі; директор (керівник) малого підприємства; економіст з міжнародної торгівлі; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; експерт-консультант з питань міжнародної економіки; власна підприємницька діяльність у сфері ЗЕД; менеджер зовнішньоекономічної діяльності; митний брокер; керівник, спеціаліст, економіст, аналітик, підприємств та організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; консультант із зовнішньоекономічних питань; дилери та брокери із заставних, фінансових операцій та купівлі-продажу товарів; агенти з клірингу та експедиції, комерційних послуг; інспектор з експорту; економіст з міжнародної торгівлі, агент з комерційного обслуговування, торговельний агент, торговельний інспектор, інспектор з експорту, керівник торговельно-економічної місії; консультант з маркетингу, фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків; торговельний представник.

Випускники спеціальностей «Право» та «Міжнародне право» факультету зможуть обіймати наступні посади: відповідальний секретар судової колегії, державний виконавець, судовий виконавець, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді, юрист, юрисконсульт, спеціаліст державної служби; радник з міжнародного права, перекладач, помічник судді,  помічник прокурора, помічник адвоката, помічник нотаріуса, представник, слідчий,  експерт, дізнавач підрозділів Національної поліції та органів доходів і зборів, державний виконавець, юрист, юрисконсульт, спеціаліст державної служби,  викладач навчальних закладів та науковий співробітник.

Освіта за спеціальністю «Комп’ютерні науки» надасть можливість успішного працевлаштування програмістом, прикладним чи системним програмістом, розробником програмного забезпечення, web програмістом, адміністратором баз даних або мереж, системним адміністратором, аналітиком комп’ютерних мереж, проектувальником інформаційних систем, керівником  IT-проектів, інженером-програмістом та ін.

01.02.2016
adv
4554
остання редакція 28.06.2016
438237